Fletta upp á þingmálum ákveðins þings


"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
149A557 aframkvæmd skólahalds í grunnskólum skólaárin 2010--2016skýrsla
149A556 aútlendingarlagafrumvarp
149A555 avinnsla persónuupplýsinga í löggæslutilgangilagafrumvarp
149A554 abann við notkun pálmaolíu í lífdísil á Íslandiþingsályktunartillaga
149A553 aefling kynfræðslu á öllum skólastigumfyrirspurn til skrifl. svars
149A552 askýrsla um nýtt áhættumat á innflutningi hundafyrirspurn
149A551 askýrsla um innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðannafyrirspurn
149A550 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
149A549 ahelgidagafriður og 40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
149A548 asamgöngusamningar og kolefnisjöfnun vegna flugferðafyrirspurn til skrifl. svars
149A547 aviðmið og gögn fyrir forritunar- og upplýsingatæknikennslu í grunnskólumþingsályktunartillaga
149A546 avöktun náttúruvárfyrirspurn
149A545 afriðun hafsvæðafyrirspurn
149A544 akaupskipfyrirspurn til skrifl. svars
149A543 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
149A542 ahollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.lagafrumvarp
149A541 aheiti Einkaleyfastofunnarlagafrumvarp
149A540 aheildarkostnaður við byggingu nýja sjúkrahótelsins við Hringbrautfyrirspurn til skrifl. svars
149A539 afullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyjaþingsályktunartillaga
149A538 aLandssímahúsið við Austurvöllþingsályktunartillaga
149A537 afjöldi hjúkrunar- og dvalarrýmafyrirspurn til skrifl. svars
149A536 aframtíð microbit-verkefnisinsfyrirspurn
149A535 akynjamismunun við ráðningarfyrirspurn til skrifl. svars
149A534 a eauðlindarentuskatturfyrirspurn til skrifl. svars
149A533 amarkviss fræðsla um kynjafræði, kynfrelsi, sjálfsákvörðunarrétt og þýðingu samþykkis í kynferðislegum samskiptumþingsályktunartillaga
149A532 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2018 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
149A531 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158/2018 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
149A530 abreyting á ýmsum lögum til innleiðingar á tilskipun (ESB) 2015/1794lagafrumvarp
149A529 avestnorræna ráðið 2018skýrsla
149A528 aEvrópuráðsþingið 2018skýrsla
149A527 aÖSE-þingið 2018skýrsla
149A526 anorðurskautsmál 2018skýrsla
149A525 aalþjóðaþingmannasambandið 2018skýrsla
149A524 aNATO-þingið 2018skýrsla
149A523 anorrænt samstarf 2018skýrsla
149A522 afríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2018skýrsla
149A521 alistaverk í eigu ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
149A520 aaðgangur almennings að listaverkum í eigu opinberra stofnanafyrirspurn til skrifl. svars
149A519 abætt kjör kvennastéttafyrirspurn
149A518 ajafnlaunavottun Stjórnarráðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
149A517 aaðgerðir til að minnka losun gróðurhúsalofttegundafyrirspurn til skrifl. svars
149A516 amannauður Útlendingastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
149A515 arannsóknir á áhrifum kyns, bágrar fjárhagsstöðu og annarra félagslegra þátta á veitingu heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
149A514 aófrjósemisaðgerðirfyrirspurn til skrifl. svars
149A513 asjúkratryggingarlagafrumvarp
149A512 ahollustuhættir og mengunarvarnirlagafrumvarp
149A511 araddbeiting kennarafyrirspurn
149A510 araddheilsafyrirspurn
149A509 a eheilbrigðisstefna til ársins 2030þingsályktunartillaga
149A508 araforkudreifingfyrirspurn til skrifl. svars
149A507 aendurgreiðslur vegna kaupa á gleraugumfyrirspurn
149A506 aáhrif mannfjölda á fjárframlög til heilbrigðisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
149A505 asvigrúm til launahækkanafyrirspurn
149A504 aleit, rannsóknir og vinnsla kolvetnislagafrumvarp
149A503 arafræn skjalavarsla héraðsskjalasafnafyrirspurn
149A502 aútlendingarlagafrumvarp
149A501 a estjórnarskipunarlöglagafrumvarp
149A500 afullgilding heildarsamnings um efnahagslega samvinnu milli EFTA-ríkjanna og Ekvadorþingsályktunartillaga
149A499 afullgilding á uppfærðum fríverslunarsamningi milli EFTA-ríkjanna og Tyrklandsþingsályktunartillaga
149A498 ainnheimtulöglagafrumvarp
149A497 atekjuskatturlagafrumvarp
149A496 ameðferð einkamála og meðferð sakamálalagafrumvarp
149A495 a epersónuvernd og vinnsla persónuupplýsingalagafrumvarp
149A494 a erafræn viðskipti og önnur rafræn þjónustalagafrumvarp
149A493 a estjórnsýslulöglagafrumvarp
149A492 atekjuskatturlagafrumvarp
149A491 atekjuskatturlagafrumvarp
149A490 aáhrif aukinna fjárveitinga til löggæslufyrirspurn til skrifl. svars
149A489 a evistvæn atvinnutæki á svæðum í umsjá stofnana sem heyra undir ráðuneytiðfyrirspurn til skrifl. svars
149A488 alóðakostnaðurfyrirspurn
149A487 alóðaframboðfyrirspurn
149A486 a emeðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum og gjaldeyrismállagafrumvarp
149A485 agrunnskólarlagafrumvarp
149A484 astarfshópur um kjör eldri borgarafyrirspurn til skrifl. svars
149A483 aaðgerðir vegna hækkandi hlutfalls aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
149A482 aaksturskostnaður þingmanna fyrir kosningarfyrirspurn til skrifl. svars
149A481 a efjöldi félagsbústaðafyrirspurn til skrifl. svars
149A480 averslun með áfengi og tóbaklagafrumvarp
149A479 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
149A478 a evernd úthafsvistkerfafyrirspurn til skrifl. svars
149A477 a erefsibrot sem varða framleiðslu áfengis til einkaneyslufyrirspurn til skrifl. svars
149A476 aumhverfisáhrif heræfingafyrirspurn til skrifl. svars
149A475 aeiðstafur dómarafyrirspurn til skrifl. svars
149A474 afrestun á fundum Alþingisþingsályktunartillaga
149A473 autanríkisþjónusta Íslandslagafrumvarp
149A472 aviðbragðsgeta almannavarna og lögreglu í dreifðum byggðumfyrirspurn
149A471 aþingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaðurlagafrumvarp
149A470 avistvæn atvinnutæki við flugvellifyrirspurn til skrifl. svars
149A469 astefna um vistvæn atvinnutæki á svæðum í umsjá stofnana sem heyra undir ráðuneytiðfyrirspurn til skrifl. svars
149A468 askráðar hópbifreiðar með aðgengi fyrir fatlað fólkfyrirspurn til skrifl. svars
149A467 aþjóðsöngur Íslendingalagafrumvarp
149A466 aáfengislöglagafrumvarp
149A465 a eheimavist á höfuðborgarsvæðinuþingsályktunartillaga
149A464 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
149A463 asamstarf vestnorrænu landanna um tungumál í stafrænum heimiþingsályktunartillaga
149A462 avestnorrænt samstarf á sviði íþrótta barna og unglingaþingsályktunartillaga
149A461 a ebirting upplýsinga um fjölda og afgreiðslu mála við dómstólafyrirspurn til skrifl. svars
149A460 askipun dómstjórafyrirspurn til skrifl. svars
149A459 aseta í stjórn dómstólasýslunnarfyrirspurn til skrifl. svars
149A458 astörf nefndar um dómarastörffyrirspurn til skrifl. svars
149A457 atilnefning sérfróðra meðdómsmanna og kunnáttumannafyrirspurn til skrifl. svars
149A456 akvartanir vegna forstöðumanna dómstólafyrirspurn til skrifl. svars
149A455 aSjúkratryggingar Íslands og persónuverndfyrirspurn til skrifl. svars
149A454 aHaag-samningur um gagnkvæma innheimtu meðlagsfyrirspurn til skrifl. svars
149A453 autanvegaakstur og verndun lands á hálendi Íslandsþingsályktunartillaga
149A452 a eheimilisofbeldismálfyrirspurn til skrifl. svars
149A451 aalmannatryggingarlagafrumvarp
149A450 aendurskoðun laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
149A449 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2018þingsályktunartillaga
149A448 arammasamkomulag milli Grænlands/Danmerkur, Íslands og Noregs um verndun loðnustofnsins og stjórnun veiða úr honumþingsályktunartillaga
149A447 aopinber fjármállagafrumvarp
149A446 ahöfundalöglagafrumvarp
149A445 aopinber fjármállagafrumvarp
149A444 astaða eldri borgara hérlendis og erlendisbeiðni um skýrslu
149A443 a eíslenska sem opinbert mál á Íslandiþingsályktunartillaga
149A442 a eopinber innkauplagafrumvarp
149A441 aKristnisjóður o.fl.lagafrumvarp
149A440 a efjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirralagafrumvarp
149A439 ahelgidagafriðurlagafrumvarp
149A438 aréttindi barna erlendra námsmannafyrirspurn
149A437 a efjáraukalög 2018lagafrumvarp
149A436 a eökutækjatryggingarlagafrumvarp
149A435 a eófrjósemisaðgerðirlagafrumvarp
149A434 a eÞjóðarsjóðurlagafrumvarp
149A433 a eskattlagning tekna erlendra lögaðila í lágskattaríkjum o.fl.lagafrumvarp
149A432 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
149A431 ahúsaleiga framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
149A430 aendurgreiðsla efniskostnaðar í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
149A429 aframkvæmdir við Arnarnesveg og um stefnumörkun í samgöngumálumfyrirspurn
149A428 agjaldeyriseftirlit Seðlabanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
149A427 a ekærur og málsmeðferðartímifyrirspurn til skrifl. svars
149A426 a ekærur og málsmeðferðartímifyrirspurn til skrifl. svars
149A425 a ekærur og málsmeðferðartímifyrirspurn til skrifl. svars
149A424 a ekærur og málsmeðferðartímifyrirspurn til skrifl. svars
149A423 akærur og málsmeðferðartímifyrirspurn til skrifl. svars
149A422 akærur og málsmeðferðartímifyrirspurn til skrifl. svars
149A421 a ekærur og málsmeðferðartímifyrirspurn til skrifl. svars
149A420 akærur og málsmeðferðartímifyrirspurn til skrifl. svars
149A419 a ekærur og málsmeðferðartímifyrirspurn til skrifl. svars
149A418 a ekærur og málsmeðferðartímifyrirspurn til skrifl. svars
149A417 a esamskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfslagafrumvarp
149A416 a eöryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviðalagafrumvarp
149A415 a eHöfðaborgarsamningurinn um alþjóðleg tryggingarréttindi í hreyfanlegum búnaði og bókun um búnað loftfaralagafrumvarp
149A414 a estaðfesting ríkisreiknings 2017lagafrumvarp
149A413 a ekjararáðlagafrumvarp
149A412 a eBankasýsla ríkisinslagafrumvarp
149A411 aopinber stuðningur við vísindarannsóknirlagafrumvarp
149A410 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
149A409 a eáætlun fyrir árin 2019--2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þessþingsályktunartillaga
149A408 askrá um sykursýki og skimun fyrir sykursýki, tegund 2skýrsla
149A407 anámsgögn fyrir framhaldsskólafyrirspurn
149A406 aáfangastaðaáætlanir fyrir landshlutanafyrirspurn
149A405 atengiflug innan lands um Keflavíkurflugvöllfyrirspurn til skrifl. svars
149A404 a estefna í fjarskiptum fyrir árin 2019--2033þingsályktunartillaga
149A403 a efimm ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019--2023þingsályktunartillaga
149A402 abrennsla svartolíu og afgas skipavélafyrirspurn til skrifl. svars
149A401 alyfjanotkun í matvælaframleiðslufyrirspurn til skrifl. svars
149A400 abólusetning ungbarna gegn hlaupabólufyrirspurn
149A399 aný starfsemi til sveita og lífræn ræktunfyrirspurn til skrifl. svars
149A398 aþriggja fasa rafmagnfyrirspurn til skrifl. svars
149A397 auppgræðsla lands og ræktun túnaþingsályktunartillaga
149A396 aframkvæmd samgönguáætlunar 2016skýrsla
149A395 afordæming viðbragða stjórnvalda á Spáni við atkvæðagreiðslu um sjálfstæði Katalóníuþingsályktunartillaga
149A394 akosningar til Alþingislagafrumvarp
149A393 a eþungunarroflagafrumvarp
149A392 aframvinda stefnumótandi byggðaáætlunar 2014--2017skýrsla
149A391 a ekirkjujarðasamkomulagið 1997/1998 og eignaskrá ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
149A390 ajöfnun húshitunarkostnaðarþingsályktunartillaga
149A389 a eútgáfa á ársskýrslumfyrirspurn til skrifl. svars
149A388 aútgáfa á ársskýrslumfyrirspurn til skrifl. svars
149A387 aútgáfa á ársskýrslumfyrirspurn til skrifl. svars
149A386 aútgáfa á ársskýrslumfyrirspurn til skrifl. svars
149A385 a eútgáfa á ársskýrslumfyrirspurn til skrifl. svars
149A384 a eútgáfa á ársskýrslumfyrirspurn til skrifl. svars
149A383 aútgáfa á ársskýrslumfyrirspurn til skrifl. svars
149A382 a eútgáfa á ársskýrslumfyrirspurn til skrifl. svars
149A381 aútgáfa á ársskýrslumfyrirspurn til skrifl. svars
149A380 aárangurstenging kolefnisgjaldsþingsályktunartillaga
149A379 afjárfestingarstefna lífeyrissjóðafyrirspurn til skrifl. svars
149A378 akostnaður við hækkun ellilífeyrisfyrirspurn til skrifl. svars
149A377 astöðugildi læknafyrirspurn til skrifl. svars
149A376 abiðtími og stöðugildi sálfræðingafyrirspurn til skrifl. svars
149A375 arafræn stjórnsýsla við afgreiðslu dvalarleyfafyrirspurn
149A374 abálfarir og kirkjugarðarfyrirspurn til skrifl. svars
149A373 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
149A372 arafvæðing hafnafyrirspurn
149A371 abiðlistar hjá geðlæknumfyrirspurn til skrifl. svars
149A370 a ekostnaður vegna banns við innflutningi á fersku kjötifyrirspurn til skrifl. svars
149A369 aaðgangur fatlaðs fólks að réttarkerfinufyrirspurn
149A368 astofnun embættis tæknistjóra ríkisinsþingsályktunartillaga
149A367 avalkvæður viðauki við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólksfyrirspurn
149A366 a etekjur og gjaldtaka Isavia á Keflavíkurflugvellifyrirspurn til skrifl. svars
149A365 afjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpafyrirspurn til skrifl. svars
149A364 a efjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpafyrirspurn til skrifl. svars
149A363 a efjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpafyrirspurn til skrifl. svars
149A362 a efjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpafyrirspurn til skrifl. svars
149A361 a efjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpafyrirspurn til skrifl. svars
149A360 a efjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpafyrirspurn til skrifl. svars
149A359 a efjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpafyrirspurn til skrifl. svars
149A358 afjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpafyrirspurn til skrifl. svars
149A357 afjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpafyrirspurn til skrifl. svars
149A356 a ekosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
149A355 aflóðavarnir á landiþingsályktunartillaga
149A354 asorpflokkun í sveitarfélögumfyrirspurn
149A353 aráðstafanir vegna biðlista eftir aðgerðumfyrirspurn
149A352 asímenntun og fullorðinsfræðslafyrirspurn
149A351 astyrkir til kaupa á hjálpartækjumfyrirspurn
149A350 a efjárveitingar úr ríkissjóði til Sjómannadagsráðsfyrirspurn til skrifl. svars
149A349 aFramkvæmdasjóður aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
149A348 ahjúkrunarheimilifyrirspurn til skrifl. svars
149A347 afarsímasambandfyrirspurn til skrifl. svars
149A346 agögn í klínískum og erfðafræðilegum rannsóknumfyrirspurn til skrifl. svars
149A345 a estefna um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2019--2023þingsályktunartillaga
149A344 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
149A343 a eákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2018 um breytingu á XXII. viðauka og bókun 37 við EES-samninginnþingsályktunartillaga
149A342 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
149A341 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
149A340 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
149A339 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2018 um breytingu á IX., XII. og XXII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
149A338 aerindi sem varða kirkjugarðafyrirspurn til skrifl. svars
149A337 a eskattundanskotfyrirspurn til skrifl. svars
149A336 a eframkvæmdir og starfsemi sem ógnað geta öryggi vatnsöflunarfyrirspurn til skrifl. svars
149A335 a etekjuskatturlagafrumvarp
149A334 a ealdursgreiningar og siðareglur læknafyrirspurn til skrifl. svars
149A333 a ealdursgreiningar Háskóla Íslands á tönnum umsækjenda um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
149A332 aaldursgreiningar ungra umsækjenda um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
149A331 aaðgerðir til að auka hlutfall vistvænna bifreiða í eigu eða umsjá ríkisinsþingsályktunartillaga
149A330 anotkun ávarpsorða á Alþingiþingsályktunartillaga
149A329 aviðurkenning á þjóðarmorði á Armenumþingsályktunartillaga
149A328 astaða transfólks og intersex-fólksþingsályktunartillaga
149A327 aundirbúningsvinna við nýja skrifstofubyggingu Alþingisfyrirspurn til skrifl. svars
149A326 asala á upprunaábyrgðum raforkufyrirspurn til skrifl. svars
149A325 abætt umhverfi menntakerfisinsfyrirspurn
149A324 a ebrottfall nema í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
149A323 a eflutningar á sorpi grennd í grennd við vatnsverndarsvæðifyrirspurn til skrifl. svars
149A322 astofnun þings kjörinna fulltrúa innan Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
149A321 abetrun fangaþingsályktunartillaga
149A320 anámsframboð eftir framhaldsskóla fyrir fólk með þroskahömlunfyrirspurn til skrifl. svars
149A319 a eatvinnutækifæri fólks með þroskahömlunfyrirspurn til skrifl. svars
149A318 arafræn skráning á dýrasjúkdómum og lyfjameðhöndlunfyrirspurn til skrifl. svars
149A317 a ekennitöluflakkfyrirspurn til skrifl. svars
149A316 aundanþágur vegna starfsemi skólafyrirspurn til skrifl. svars
149A315 a etextun á innlendu sjónvarpsefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A314 a eaðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkalagafrumvarp
149A313 akennitöluflakkfyrirspurn til skrifl. svars
149A312 a eendurskoðendur og endurskoðunlagafrumvarp
149A311 askipan starfshóps um verðjöfnun á flugvélaeldsneytifyrirspurn til skrifl. svars
149A310 aferðamálastefnafyrirspurn til skrifl. svars
149A309 a emengandi lífræn efni í jarðvegi sem losaður er í Bolaöldufyrirspurn til skrifl. svars
149A308 asálfræðiþjónusta og geðlæknaþjónustafyrirspurn til skrifl. svars
149A307 a ekostnaður ríkissjóðs við kísilverið á Bakkafyrirspurn til skrifl. svars
149A306 a emálefni aldraðralagafrumvarp
149A305 anýjar aðferðir við orkuöflunskýrsla
149A304 a etollalöglagafrumvarp
149A303 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
149A302 a etekjuskattur o.fl.lagafrumvarp
149A301 a etekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtækilagafrumvarp
149A300 a eatvinnuleysistryggingar o.fl.lagafrumvarp
149A299 a evísindarannsóknir á heilbrigðissviðilagafrumvarp
149A298 arafræn fasteignaviðskipti og ástandsskýrslur fasteignaþingsályktunartillaga
149A297 ameðferð einkamálalagafrumvarp
149A296 avelferðartækniþingsályktunartillaga
149A295 abúvörulöglagafrumvarp
149A294 asamkeppnisrekstur opinberra aðila, fyrirtækja og stofnanabeiðni um skýrslu
149A293 asjúkratryggingarlagafrumvarp
149A292 ameðferð og framkvæmd ályktana Alþingis 2017skýrsla
149A291 amyndlistarnám fyrir börn og unglingaþingsályktunartillaga
149A290 amenningarsalur Suðurlandsþingsályktunartillaga
149A289 asamkeppnisúttekt á löggjöf og regluverkiþingsályktunartillaga
149A288 ahúshitunfyrirspurn til skrifl. svars
149A287 amarkaðssetning áfangastaða á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
149A286 akynjafræði sem skyldunámsgreinþingsályktunartillaga
149A285 agististaðirfyrirspurn til skrifl. svars
149A284 anýsköpun í orkuframleiðslufyrirspurn til skrifl. svars
149A283 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
149A282 alögræðislöglagafrumvarp
149A281 akosningar til Alþingislagafrumvarp
149A280 astaða þjóðkirkjunnar og tengsl hennar við ríkisvaldið umfram önnur trú- og lífsskoðunarfélögbeiðni um skýrslu
149A279 aumframkostnaður við opinberar framkvæmdirfyrirspurn til skrifl. svars
149A278 aheimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöldþingsályktunartillaga
149A277 aopinberir háskólar og háskólarlagafrumvarp
149A276 aendurskoðun námslánakerfisinsfyrirspurn til skrifl. svars
149A275 akolefnismerking á kjötvörurþingsályktunartillaga
149A274 a emótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í íslensku samfélagiþingsályktunartillaga
149A273 agjaldtaka Isavia á Keflavíkurflugvellifyrirspurn til skrifl. svars
149A272 aorlof húsmæðralagafrumvarp
149A271 a eráðherraábyrgðlagafrumvarp
149A270 a epóstþjónustalagafrumvarp
149A269 alífrænn landbúnaður og ylræktfyrirspurn
149A268 afjárfestingarstefna sjóðafyrirspurn til skrifl. svars
149A267 askipan starfshóps er leggi til breytingar til að auka hlutfall bólusetninga barnaþingsályktunartillaga
149A266 a elyfjalög og landlæknir og lýðheilsalagafrumvarp
149A265 amat á kostnaðaráhrifum laga um jafna meðferð á vinnumarkaðifyrirspurn til skrifl. svars
149A264 amálefni aldraðralagafrumvarp
149A263 aheilbrigðisþjónusta og málefni aldraðralagafrumvarp
149A262 a eaðgerðir í loftslagsmálumfyrirspurn til skrifl. svars
149A261 a elosun gróðurhúsalofttegundafyrirspurn til skrifl. svars
149A260 a etjónabifreiðarfyrirspurn til skrifl. svars
149A259 afyrirhuguð þjóðgarðastofnunfyrirspurn til skrifl. svars
149A258 a eáhættumat Hafrannsóknastofnunar á erfðablöndun í laxeldifyrirspurn til skrifl. svars
149A257 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
149A256 astaða barna tíu árum eftir hrunþingsályktunartillaga
149A255 aréttur barna sem aðstandendurlagafrumvarp
149A254 a everkefni þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í jafnréttismálumfyrirspurn til skrifl. svars
149A253 aatvinnuþátttaka fólks með skerta starfsgetufyrirspurn
149A252 alánveiting Seðlabanka Íslands til Kaupþings 6. október 2008fyrirspurn til skrifl. svars
149A251 asjúkraflutningarfyrirspurn til skrifl. svars
149A250 a evísindarannsóknir á heilbrigðissviðilagafrumvarp
149A249 afræðsla um og meðferð við vefjagigtþingsályktunartillaga
149A248 a eþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A247 a eþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A246 aþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A245 aþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A244 aþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A243 aþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A242 a eþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A241 aþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A240 aþýðing á íslenskum lögum og reglugerðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A239 a eíslenskir ríkisborgarar á Bretlandi og útganga Bretlands úr Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
149A238 astofnun rannsóknarseturs um utanríkis- og öryggismálfyrirspurn
149A237 ajafnréttismatfyrirspurn til skrifl. svars
149A236 ajafnréttismatfyrirspurn til skrifl. svars
149A235 a eumboðsmaður Alþingislagafrumvarp
149A234 ameðferð sakamálalagafrumvarp
149A233 a estuðningur til kaupa á fyrstu íbúðlagafrumvarp
149A232 a elandgræðslalagafrumvarp
149A231 a eskógar og skógræktlagafrumvarp
149A230 aeignarhald fjölmiðlafyrirspurn til skrifl. svars
149A229 ahorfur í ferðaþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
149A228 abreskir ríkisborgarar á Íslandi og útganga Bretlands úr Evrópusambandinufyrirspurn til skrifl. svars
149A227 aarfur og fjárhæð erfðafjárskattsfyrirspurn til skrifl. svars
149A226 aráðstöfun ríkisjarðafyrirspurn til skrifl. svars
149A225 auppbyggingaráform á Keflavíkurflugvellifyrirspurn til skrifl. svars
149A224 ainnleiðing starfsgetumats og hlutastörf fyrir fólk með skerta starfsgetufyrirspurn til skrifl. svars
149A223 askráning vímuefnabrota á sakaskráfyrirspurn til skrifl. svars
149A222 a ebreyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um uppreist ærulagafrumvarp
149A221 a eútlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandilagafrumvarp
149A220 arafræn birting álagningarskrárþingsályktunartillaga
149A219 a eumferðarlöglagafrumvarp
149A218 afjárframlög sveitarfélaga til stjórnmálasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
149A217 agerðabækur kjörstjórnafyrirspurn til skrifl. svars
149A216 aatkvæðagreiðsla utan kjörfundarfyrirspurn til skrifl. svars
149A215 aúrskurðir sýslumanns í umgengnismálumfyrirspurn til skrifl. svars
149A214 avopnuð verkefni og útköll sérsveitar lögreglufyrirspurn til skrifl. svars
149A213 aveiðar á langreyðifyrirspurn til skrifl. svars
149A212 a eskráning og mat fasteignalagafrumvarp
149A211 a ebreyting á ýmsum lagaákvæðum um álagningu skatta og gjaldalagafrumvarp
149A210 a ebrottfall laga um ríkisskuldabréflagafrumvarp
149A209 aumsóknir um skattfrjálsa úttekt séreignarsparnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
149A208 a ebyrlun ólyfjanarfyrirspurn til skrifl. svars
149A207 aúttekt á stöðu ólíkra hópa fólks með tilliti til eigna-, tekju- og atvinnustöðu tíu árum eftir hrunbeiðni um skýrslu
149A206 a efulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A205 afulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A204 afulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A203 afulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A202 afulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A201 afulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A200 afulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A199 afulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A198 afulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðumfyrirspurn til skrifl. svars
149A197 afjarheilbrigðisþjónustafyrirspurn til skrifl. svars
149A196 ainnlend eldsneytisframleiðslabeiðni um skýrslu
149A195 a eafborganir og vaxtagreiðslur ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
149A194 alánsfjárþörf Íslandspósts ohf.fyrirspurn til skrifl. svars
149A193 a emarkmið um aðlögun að íslensku samfélagifyrirspurn til skrifl. svars
149A192 alítil sláturhúsfyrirspurn
149A191 aaðgerðir til að styrkja stöðu brotaþolafyrirspurn til skrifl. svars
149A190 atími fyrir athugasemdir við frummatsskýrslu hjá Skipulagsstofnunfyrirspurn til skrifl. svars
149A189 a efiskeldilagafrumvarp
149A188 a eeftirlit með skipumlagafrumvarp
149A187 astaða sveitarfélaganna á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
149A186 a esamvinnufélög o.fl.lagafrumvarp
149A185 a eheilbrigðisþjónusta o.fl.lagafrumvarp
149A184 aendurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landiþingsályktunartillaga
149A183 a enáttúruhamfaratrygging Íslandslagafrumvarp
149A182 abann við plastpokanotkun í verslunum og merkingar á vörum með plastagnirþingsályktunartillaga
149A181 a e40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
149A180 abrottfall lagalagafrumvarp
149A179 a eútflutningur hrossalagafrumvarp
149A178 a edýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýrlagafrumvarp
149A177 anám sjúkraliðafyrirspurn til skrifl. svars
149A176 a estuðningur við útgáfu bóka á íslenskulagafrumvarp
149A175 abílaleigubifreiðarfyrirspurn til skrifl. svars
149A174 a emengun á byggingarstað við Hringbrautfyrirspurn til skrifl. svars
149A173 a esamgönguáætlun 2019--2033þingsályktunartillaga
149A172 a efimm ára samgönguáætlun 2019--2023þingsályktunartillaga
149A171 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
149A170 afæðuþörf Íslendinga og íslensk matvælifyrirspurn til skrifl. svars
149A169 a eRíkisútvarpið og þjónustusamningurfyrirspurn til skrifl. svars
149A168 astarfsemi smálánafyrirtækjalagafrumvarp
149A167 atekjuskatturlagafrumvarp
149A166 a efjármögnun þjónustu SÁÁ og meðferðarúrræði utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
149A165 a ebreytingar á sköttum og gjöldumfyrirspurn til skrifl. svars
149A164 astefna ríkisins við innkaup á matvælumfyrirspurn til skrifl. svars
149A163 asala fullnustueigna Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
149A162 a evörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.lagafrumvarp
149A161 astimpilgjaldlagafrumvarp
149A160 aeignir og tekjur landsmanna árið 2017fyrirspurn til skrifl. svars
149A159 akostir og gallar aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðiðbeiðni um skýrslu
149A158 a esvæðisbundin flutningsjöfnunlagafrumvarp
149A157 a eaðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
149A156 a eumboðsmaður barnalagafrumvarp
149A155 a ebreytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslandsþingsályktunartillaga
149A154 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
149A153 agjafsókn í heimilisofbeldis- og kynferðisbrotamálumþingsályktunartillaga
149A152 astaðarvalskönnun fyrir nýjan flugvöll á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
149A151 a eundirritun og fullgilding þriðju valfrjálsu bókunarinnar við barnasáttmála Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
149A150 a eviðskiptaþvinganir gagnvart Rússlandifyrirspurn til skrifl. svars
149A149 astarfsemi Hafrannsóknastofnunar á Ísafirðifyrirspurn
149A148 anám í dýralækningumfyrirspurn til skrifl. svars
149A147 a eskipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinulagafrumvarp
149A146 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
149A145 abarnaverndarlög og almenn hegningarlöglagafrumvarp
149A144 a eveiðigjaldlagafrumvarp
149A143 areynslulausn og samfélagsþjónustafyrirspurn til skrifl. svars
149A142 a efæðingarorlof og heimabyggð fjarri fæðingarþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
149A141 astaða aðgerða samkvæmt ferðamálaáætlun 2011--2020skýrsla
149A140 a ehúsnæðisbæturlagafrumvarp
149A139 a eársreikningarlagafrumvarp
149A138 adánaraðstoðþingsályktunartillaga
149A137 a esálfræðiþjónusta í fangelsumþingsályktunartillaga
149A136 a eendurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmdalagafrumvarp
149A135 a efasteignalán til neytendalagafrumvarp
149A134 akosningar til Alþingislagafrumvarp
149A133 a eStjórnartíðindi og Lögbirtingablaðlagafrumvarp
149A132 abætt stjórnsýsla í umgengnismálumþingsályktunartillaga
149A131 amillilandaflug um Hornafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
149A130 aréttarstaða þolenda í kynferðisbrotamálumfyrirspurn til skrifl. svars
149A129 a eviðgerðarkostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
149A128 aeinbreiðar brýr á Suðurlandsvegifyrirspurn til skrifl. svars
149A127 aembætti lögreglustjórans á Suðurlandifyrirspurn til skrifl. svars
149A126 a ebarnaverndarlöglagafrumvarp
149A125 a eefling björgunarskipaflota Landsbjargarþingsályktunartillaga
149A124 astofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallarlagafrumvarp
149A123 a eskólaakstur og malarvegirfyrirspurn til skrifl. svars
149A122 ainnviðauppbygging og markaðssetning hafnarinnar í Þorlákshöfnþingsályktunartillaga
149A121 aþyrlupallur á Heimaeyþingsályktunartillaga
149A120 askyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
149A119 amerking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínuþingsályktunartillaga
149A118 aáhættumat um innflutning dýrafyrirspurn
149A117 akjötbirgðirfyrirspurn til skrifl. svars
149A116 aáfengisauglýsingarfyrirspurn
149A115 ahámarkshraðifyrirspurn
149A114 aþungunarroffyrirspurn til skrifl. svars
149A113 abreytingar á hjúskaparlögumfyrirspurn til skrifl. svars
149A112 avirðisaukaskatturfyrirspurn til skrifl. svars
149A111 a eviðvera herliðs á Keflavíkurflugvellifyrirspurn til skrifl. svars
149A110 averslun með áfengi og tóbak o.fl.lagafrumvarp
149A109 aforsendur að baki hækkun bóta almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
149A108 averkferlar þegar einstaklingur verður bráðkvaddur erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
149A107 aþingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaðurlagafrumvarp
149A106 afullgilding Haag-samningsins frá 1954 um vernd menningarverðmæta í vopnuðum átökumþingsályktunartillaga
149A105 aaðgengi fatlaðs fólks í farþegaflutningumfyrirspurn til skrifl. svars
149A104 astimpilgjaldlagafrumvarp
149A103 a eaðgengi að efnisveitu og myndmiðlaþjónustu Ríkisútvarpsins í útlöndumþingsályktunartillaga
149A102 akjötræktþingsályktunartillaga
149A101 a eráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A100 a eráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A99 a eráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A98 aráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A97 aráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A96 aráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A95 aráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A94 a eráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A93 aráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A92 aráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A91 a eráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefnifyrirspurn til skrifl. svars
149A90 abreyting á sveitarstjórnarlögumlagafrumvarp
149A89 aumhverfismat fyrir gerð láglendisvegar um Mýrdalþingsályktunartillaga
149A88 a estimpilgjaldlagafrumvarp
149A87 a eendurnýjun vegarins yfir Kjöl með einkaframkvæmdþingsályktunartillaga
149A86 aþjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
149A85 a elyfið Naloxonfyrirspurn til skrifl. svars
149A84 atekjuskatturlagafrumvarp
149A83 aminning þeirra Íslendinga sem fórust í seinni heimsstyrjöldinniþingsályktunartillaga
149A82 a enáttúruverndlagafrumvarp
149A81 a evaktstöð siglingalagafrumvarp
149A80 aeftirlit með starfsemi Matvælastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
149A79 a emeðferðarheimilið í Krýsuvíkfyrirspurn til skrifl. svars
149A78 auppbygging náms og húsnæðis á Reykjum í Ölfusifyrirspurn til skrifl. svars
149A77 a ebreyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsingalagafrumvarp
149A76 abókanir í kjarasamningum við íslenska ríkiðfyrirspurn til skrifl. svars
149A75 aumskurður á kynfærum drengjafyrirspurn til skrifl. svars
149A74 akirkjujarðasamkomulagið frá 1997/1998fyrirspurn til skrifl. svars
149A73 a enotkun veiðarfærafyrirspurn til skrifl. svars
149A72 aplöntuverndarvörurfyrirspurn til skrifl. svars
149A71 akolefnisgjaldfyrirspurn til skrifl. svars
149A70 a edómstólar o.fl.lagafrumvarp
149A69 a erefsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friðilagafrumvarp
149A68 a eþinglýsingalög o.fl.lagafrumvarp
149A67 aleiðrétting verðtryggðra lána vegna fasteigna sem voru seldar nauðungarsölu eða teknar til gjaldþrotaskiptafyrirspurn til skrifl. svars
149A66 a eáritun á frumrit skuldabréfafyrirspurn til skrifl. svars
149A65 amálefni kirkjugarðafyrirspurn til skrifl. svars
149A64 a eorkupakki ESB, eftirlitsstofnanir sambandsins og EES-samningurinnfyrirspurn til skrifl. svars
149A63 aúthaldsdagar hafrannsóknaskipafyrirspurn til skrifl. svars
149A62 aaðgangur að rafrænni þjónustu hins opinberafyrirspurn til skrifl. svars
149A61 afýsileikakönnun á stofnun embættis umboðsmanns flóttamannafyrirspurn til skrifl. svars
149A60 akarlar og jafnréttifyrirspurn til skrifl. svars
149A59 akostnaður við farsíma og nettengingarfyrirspurn til skrifl. svars
149A58 aaðdragandi að ávarpi forseta danska þingsins á hátíðarþingfundi á Þingvöllumfyrirspurn til skrifl. svars
149A57 asamningur Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnumþingsályktunartillaga
149A56 astarfshópur um útgáfu öruggra opinberra skilríkjaþingsályktunartillaga
149A55 a eskilgreining auðlindaþingsályktunartillaga
149A54 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
149A53 aendurskoðun lögræðislagaþingsályktunartillaga
149A52 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
149A51 alágskattaríkiþingsályktunartillaga
149A50 ahlutafélöglagafrumvarp
149A49 a enotkun og ræktun lyfjahampsþingsályktunartillaga
149A48 a ekynjavakt Alþingisþingsályktunartillaga
149A47 a eendurmat á hvalveiðistefnu Íslandsþingsályktunartillaga
149A46 a eútlendingarlagafrumvarp
149A45 a eréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
149A44 aendurskoðun verklagsreglna um skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnóturþingsályktunartillaga
149A43 avistvæn opinber innkaup á matvöruþingsályktunartillaga
149A42 aréttur barna til að vita um uppruna sinnþingsályktunartillaga
149A41 a eráðstafanir til að lækka eldsneytiskostnað í millilandaflugiþingsályktunartillaga
149A40 a esjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og málefni aldraðralagafrumvarp
149A39 a elagaráð Alþingislagafrumvarp
149A38 a ehlutafélög og einkahlutafélöglagafrumvarp
149A37 a eréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
149A36 abreyting á lagaákvæðum um skipta búsetu barnafyrirspurn til skrifl. svars
149A35 a eauðlindir og auðlindagjöldþingsályktunartillaga
149A34 a eAlexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelliþingsályktunartillaga
149A33 a e40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
149A32 a evegalöglagafrumvarp
149A31 a eþjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkiðlagafrumvarp
149A30 a estofnun lýðháskóla Ungmennafélags Íslands á Laugarvatniþingsályktunartillaga
149A29 a enáttúrustofurþingsályktunartillaga
149A28 a emótun klasastefnuþingsályktunartillaga
149A27 a edagur nýrra kjósendaþingsályktunartillaga
149A26 a enálgunarbann og brottvísun af heimililagafrumvarp
149A25 a ebreyting á ýmsum lögum til að heimila skráningu lögheimilis barna hjá báðum forsjárforeldrumlagafrumvarp
149A24 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
149A23 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
149A22 a euppsögn tollasamnings um landbúnaðarvörur við Evrópusambandiðþingsályktunartillaga
149A21 a elögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólksþingsályktunartillaga
149A20 a emótun eigendastefnu ríkisins með sérstöku tilliti til bújarðaþingsályktunartillaga
149A19 a estofnun ráðgjafarstofu innflytjendaþingsályktunartillaga
149A18 a etekjuskatturlagafrumvarp
149A17 a ebúvörulög og búnaðarlöglagafrumvarp
149A16 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
149A15 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
149A14 a eóháð, fagleg staðarvalsgreining fyrir nýtt þjóðarsjúkrahúsþingsályktunartillaga
149A13 a eaðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2022 til að styrkja stöðu barna og ungmennaþingsályktunartillaga
149A12 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
149A11 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
149A10 a eerfðafjárskatturlagafrumvarp
149A9 a emannanöfnlagafrumvarp
149A8 a eskattleysi launatekna undir 300.000 kr.þingsályktunartillaga
149A7 a ealþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindiþingsályktunartillaga
149A6 aóréttmæti málshöfðunar Alþingis gegn ráðherrum og afsökunarbeiðniþingsályktunartillaga
149A5 a eaðgerðaáætlun í húsnæðismálumþingsályktunartillaga
149A4 a eaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
149A3 a ebreyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019lagafrumvarp
149A2 a eýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019lagafrumvarp
149A1 a efjárlög 2019lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.